Myndigheter

DOLT har lång erfarenhet av olika typer av samhällsprocesser och ser där hur de som är drabbade av psykisk misshandel/nedbrytning, faller emellan stolarna. Kunskapen om hur dessa nedbrytande mekanismer fungerar, hur den drabbade mår och reagerar är alarmerande låg. Myndigheter har inga arbetsmetoder att identifiera, hjälpa och förebygga psykisk misshandel/nedbrytning när de möter sina klienter. Följden blir att de drabbade inte får någon hjälp. Den som utövar psykisk nedbrytning är ofta väldigt manipulerande och utnyttjar samhällets kryphål till sin egen vinning. Idag så har inga myndigheter beredskap eller arbetsmetoder för att se när en person aktivt utnyttjar olika lagar och samhällsfunktioner för att trycka ner en annan person. Tvärtom, så blir kontentan att myndigheter ofta hjälper den som utövar den psykiska nedbrytningen eftersom tjänstemannen/kvinnan inte ser vad som händer alternativt inte förstår att tolka det som händer framför ögonen. Idag kan en manipulativ person med enkla medel få hjälp av en myndighet för att krossa en människas liv.

 

”Mind the gap!”

Det är ett uttryck som används för att reflektera över skillnaden mellan vad man tror att man gör, säger eller vad ens verksamhet åstadkommer och hur de som använder ens tjänster uppfattar att de blivit hjälpta.

Det finns ett stort glapp emellan vad myndigheter tror att de gör och vad de verkligen gör för de mest utsatta medborgarna! Bristen på konsekvensanalys i den egna verksamheten samt att psykisk misshandel/nedbrytning inte ens finns som begrepp i vårt samhälle gör att de drabbade hamnar helt utanför vårt skydd.

 

Psykisk misshandel finns som grund i all annan misshandel i nära relationer. I de flesta fall så stannar det vid psykisk misshandel men det är den form av misshandel som är mest nedbrytande och som stannar kvar längst i en människa. Den bryter ner en människas självkänsla och personlighet. Det är ytterst allvarligt och en person som drabbas riskerar att få stora skador i form av psykisk ohälsa eller dö i förtid av självmord.

 

DOLT lyfter på de stenarna som ingen annan tittar under. Vi vill visa på ett nytt sett att se på och finna lösningar på de stora samhällsproblemen med ökade sjukskrivningar pga psykisk ohälsa, mäns våld mot kvinnor, ökade antal vårdnadstvister, socialtjänst i kaos, ökade självmord bland yngre etc. Vi kan förklara vad som ligger bakom våldsamma händelser som är obegripliga att förstå med våra vanliga referensramar.

 

DOLT vill vara en resurs för myndigheter att se vilka luckor som finns i den egna organisationen utifrån problematiken, att identifiera hur man ser om en klient är utsatt för psykisk misshandel/nedbrytning alternativt att se om en klient är den som utövar psykisk misshandel och försöker dölja det under t.ex samarbetsproblem e.dyl. DOLT utbildar personalen för att kunna se och förstå när de träffar på drabbade.DOLT utvecklar arbetsmetoder för att en tjänsteman ska kunna fatta rätt beslut i sin tjänsteutövning.

 

 

Pinterest